Pali-Prakrit-Sangraha पालि-प्राकृत-संग्रह By Shivshankar Gupta

100 80

Author: Shivshankar Gupta

Cover: Paper Back

Edition: 2008

Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan

Pages: 2+30+252

Language: Sanskrit & Hindi

Pali-Prakrit-Sangraha पालि-प्राकृत-संग्रह By Shivshankar Gupta

100 80