Mimansadarshanam मीमांसा दर्शनम् By Umashankar Sharma Rishi

120 96

Author: Umashankar Sharma Rishi

Cover: paper back

Edition: 2019

Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan

Pages: 4+46+90

Language: Sanskrit & Hindi

Mimansadarshanam मीमांसा दर्शनम् By Umashankar Sharma Rishi

120 96