Jatakaparijat जातकपारिजातः By Hari Shankar Pathak

600 480

Author: Hari Shankar Pathak

ISBN: 9789385005428

Cover : Hard Cover

Edition: 2017

Publisher: Chaukhamba Surbharati Prakashan

Pages: 732

Language: Sanskrit & Hindi

Jatakaparijat जातकपारिजातः By Hari Shankar Pathak

600 480