A Scientific Study on Manjishtha (Rubia Cordifolia) by Prof. J. K. OJHA

250 200

AUTHOR: J. K. OJHA
PUBLISHER: CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN
EDITION: 2006
ISBN: 8170843134
PAGES: 103
COVER: HARDCOVER
A Scientific Study on Manjishtha (Rubia Cordifolia) by Prof. J. K. OJHA

250 200